CHOPS

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba v rodinách

Adresa: Ztracená 63, 767 01 Kroměříž, tel., fax 573 342 911
Vrchní sestra ošetřovatelské služby: Hana Strašáková e-mail: hana.s26@seznam.cz
Zástupce vrchní sestry: Jana Vrbíčková
Vedoucí pečovatelské služby: Bc. Radka Cabáková e-mail: chops.jg@seznam.cz

Charakteristika projektu

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba (dále jen CHOPS) v Kroměříži vznikla 5.10.1992 jako nestátní zdravotnická organizace OÚ v Kroměříži. Formou domácí péče "home care", tj. přímo v domácnostech pacientů, pečuje o osoby staré, nepohyblivé, invalidní, umírající, osamocené, prostě o všechny, kdo nejsou plně soběstační. Posláním "home care" je systematicky a všestranně uspokojovat potřeby člověka vyvolané či modifikované nemocí v nejobecnějším smyslu, tj. dle definice WHO, narušením homeostázy ve třech základních složkách lidské existence:
- fyzické
- psychické
- sociální
Definice odráží starou klinickou zkušenost o tom, že neexistují solitární onemocnění. Pacient vždy stůně celý, proto i péče o něj musí být komplexní a směřovat do všech složek lidské existence. Právě komplexní péče je atributem "home care" zahrnuje tedy péči jak zdravotnickou, tak sociální. Obě součásti jsou neoddělitelné! Ošetřovatelská péče je odbornou medicínskou činností v užším slova smyslu. Jejím výkonem se "home care" přímo účastní diagnostického a léčebného procesu a ve velmi významné míře uskutečňuje i fyzickou a sociální rehabilitaci pacienta (odborné úkony jako např. aplikace inzulínu, převazy bércových vředů apod.). Pečovatelská složka je nutným doplněním předchozí složky. Zahrnuje soubor činností zaměřených k uspokojování základních životních potřeb pacienta. Péči o jeho osobní hygienu a o jeho prostředí (úklid, zajištění otopu, donáška obědů, nákupy ap.). Konkrétní pracovník zde přímo přebírá roli "zastupující matky" včetně kontaktu na širší sociální prostředí. Tato role obsahuje i působení v oblasti psychické - pacienti se lépe cítí, v domácím prostředí lépe spolupracují, jsou "vtaženi do života". Sestry mají na pacienty více času, navazují se pro starší občany tolik potřebné "lidské vztahy". Součástí "home care" je, a vzhledem k jejímu dalšímu poslání bude stále více nutná, i odborná příprava a další vzdělávání jejích pracovníků. Moderní "home care" je integrovanou medicínskou disciplínou užívající zásadně vědecky vypracovaných a optimalizovaných metod. Je třeba je přenášet do denní praxe přímo k pacientovi. Ekonomickým přínosem jsou nízké náklady.
Důležité se nám také jeví zajistit lidem důstojné stáří, bez obav a strachu z nejistot. Je-li někdy v životě třeba naděje, pak je to právě v této poslední etapě života. Díky tomuto a podobným zařízením bude, jak věříme, klesat podíl starších občanů umístěných v domovech důchodců, či ležáků v nemocnicích, kteří se nemají ke komu vrátit.

Hospicové služby jako doplněk domácí péče
Myšlenka hospicové péče vychází z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti a je nedílnou součástí domácí péče (CHOPS). Cílem hospicové domácí péče je kvalita života.
Hospicová péče nemocnému zaručuje, že:
1. nebude trpět nesnesitelnou bolestí
2. bude vždy respektována jako lidská důstojnost
3. v posledních chvílích nezůstane osamocen.
Život má smysl i v té nejtěžší situaci. V hospicové péči jde o vzájemné obdarování. Rozhodně se nemocný v tomto vztahu nemusí cítit dlužníkem, protože nikdo asi nebude zpochybňovat právo na důstojnou smrt jako jeden ze základních etických principů. V denní praxi je však mnohým toto právo upíráno velmi často. Děje se tak v nemocnicích i v terénu. Nelze mluvit o klidném a důstojném umírání nejsou-li respektovány a co nejlépe uspokojovány všechny čtyři okruhy potřeb nemocného,
- biologické
- psychologické
- sociální
- spirituální (máme k dispozici kněze),
o jejichž naplnění se maximálně snažíme.

Dopravní zdravotní služba
Jelikož máme velmi špatné zkušenosti s dopravou pacientů na vyšetření vozidly Nemocnice, zakoupila Oblastní charita vozidlo a CHOPS tak rozšířila svou činnost o dopravní službu. Využití sanitního vozu pro komplexní péči musí být nutně též komplexní. Jeho základní funkce je samozřejmě směřována do ošetřovatelské činnosti. Jde o:
- dopravu imobilních pacientů do různých pracovišť uskutečňujících léčebnou preventivní péči
- dopravu odebraných vzorků tělních tekutin k biochemickému nebo mikrobiologickému vyšetřeni
- zajištění akutních léčebných nároků pacienta (doprava léčiv nebo personálu je aplikujícího)
- transport pacientů do rehabilitačních a lázeňských zařízení
- zajištění dovozu sestry, lékaře, kněze k pacientovi v terminálním stadiu života
- v nutných případech předpokládáme i dopravu lékařských konzultantů různých dovedností k imobilnímu pacientovi
- zásadní význam má i využití sanitky pro potřeby pečovatelské služby (doprava prádla, hygienických pomůcek atd. přímo k pacientovi)
- s ohledem na maximální využitelnost bude možno vozu využít i pro zajištění všech hospodářsko-technických potřeb "home care"
V případě nevytíženosti bude možno jej využít pro dopravu pracovníků v souvislosti s odbornou edukací a jejich dalším vzděláním a dovoz pacientů na poutní místa.